Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πεδίο εφαρμογής

Για όλες τις παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις.

Ένας καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι. Ο επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική σύμπραξη που, κατά τη διάρκεια μιας νομικής συναλλαγής, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για τις μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, χωρίς να χρειάζεται να τους αναφέρουμε ξανά. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί αντικρουόμενους ή συμπληρωματικούς όρους και προϋποθέσεις, το κύρος του αντιφάσκει, γίνονται μόνο μέρος της σύμβασης, αν έχουμε ρητά συμφωνήσει με αυτό.

2. Συμβαλλόμενο μέρος, σύναψη σύμβασης

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την Greendom Solutions OÜ.

Τοποθετώντας τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, κάνουμε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για αυτά τα αντικείμενα. Αρχικά μπορείτε να βάλετε τα προϊόντα μας στο καλάθι αγορών χωρίς καμία υποχρέωση και να διορθώσετε τις καταχωρήσεις σας ανά πάσα στιγμή πριν να στείλετε τη δεσμευτική σας παραγγελία, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ελέγχου που παρέχονται και εξηγούνται στη διαδικασία παραγγελίας. Η σύμβαση συνάπτεται με την αποδοχή της προσφοράς για τα εμπορεύματα που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας. Αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Γλώσσα της σύμβασης, αποθήκευση συμβατικού κειμένου

Η γλώσσα που διατίθεται για τη σύμβαση είναι η ελληνική.

Αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης και σας στέλνουμε τα στοιχεία της παραγγελίας και τους όρους και τις προϋποθέσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κείμενο της σύμβασης δεν είναι πλέον προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου για λόγους ασφαλείας.

4. Όροι παράδοσης

Εκτός από τις δηλωμένες τιμές των προϊόντων, ενδέχεται να ισχύουν ακόμη έξοδα αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα έξοδα αποστολής, ανατρέξτε στις προσφορές.

Παρέχουμε μόνο αποστολή. Δεν είναι δυνατή η παραλαβή των αγαθών.

Δεν παραδίδουμε στους σταθμούς πακέτων.

5. Πληρωμή

Στο κατάστημα μας μπορείτε βασικά να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

Πιστωτική κάρτα

Υποβάλλοντας την παραγγελία, υποβάλλεται ταυτόχρονα και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Μετά τη νομιμοποίησή σας ως νόμιμου κατόχου κάρτας, ζητάμε από την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας αμέσως μετά την αποστολή των προϊόντων να ξεκινήσει τη συναλλαγή πληρωμής. Η συναλλαγή πληρωμής πραγματοποιείται αυτόματα από την εταιρεία πιστωτικών καρτών και χρεώνεται στην κάρτα σας.

6. Διατήρηση της κυριότητας

Τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη πληρωμή.

Για τους επιχειρηματίες ισχύει επιπλέον: Διατηρούμε την κυριότητα των αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων από μια συνεχιζόμενη επιχειρηματική σχέση.

Μπορείτε να μεταπωλείσετε τα αποκλειστικά προϊόντα στις συνήθεις επιχειρήσεις. Όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από αυτή τη μεταπώληση συμβαίνουν – ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συνδυασμό ή ανάμειξη των ελεγχόμενων προϊόντων με ένα νέο στοιχείο -στο ποσό του τιμολογίου μας εκ των προτέρων, και δεχόμαστε αυτήν την ανάθεση. Εξακολουθείτε να είστε εξουσιοδοτημένοι να συλλέγετε τις απαιτήσεις, αλλά μπορεί επίσης να συλλέγουμε κι εμείς οι ίδιοι απαιτήσεις, αρκεί να τηρήσετε τις υποχρεώσεις πληρωμής σας.

7. Ζημιές από τη μεταφορά

Για τους καταναλωτές:

Εάν τα προϊόντα παραδοθούν με προφανή ζημιά κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε να παραπονεθείτε για αυτά τα λάθη το συντομότερο δυνατό στον αποστολέα και παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως. Η παράλειψη υποβολής καταγγελίας ή επαφής δεν έχει συνέπειες για τις νομικές σας απαιτήσεις και την εφαρμογή τους, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης. Ωστόσο, μας βοηθούν να διεκδικήσουμε τις δικές μας αξιώσεις κατά του μεταφορέα ή της ασφάλισης μεταφορών.

Για τους επιχειρηματίες ισχύει:

Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας αλλοίωσης θα σας μεταφερθεί μόλις παραδώσουμε το στοιχείο στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που είναι διαφορετικά υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της αποστολής. Για τους εμπόρους, ισχύει το καθήκον επιθεώρησης και επιπλήξεως, το οποίο διέπεται από το άρθρο 377 HGB.

Αν δεν το κάνετε, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί, εκτός εάν πρόκειται για ελαττώματα που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν κατά την επιθεώρηση. Αυτό δεν ισχύει εάν έχουμε αποκρύψει με δόλο ένα ελάττωμα.

8. Εγγύηση και Εγγυήσεις

Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά κατωτέρω, ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.
Κατά την αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων από τους καταναλωτές ισχύει: Εάν το ελάττωμα εμφανιστεί μετά από ένα έτος από την παράδοση των αγαθών, αποκλείονται οι απαιτήσεις για ελαττώματα.

Ελαττώματα που εμφανίζονται εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών μπορούν να διεκδικηθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής δύο ετών από την παράδοση των αγαθών.

Για τους επιχειρηματίες, η προθεσμία παραγραφής για τις ζημίες για ελαττώματα των νεοσύστατων αντικειμένων είναι ένα έτος από τη μετάβαση του κινδύνου.
Η πώληση μεταχειρισμένων αγαθών εξαιρείται από οποιαδήποτε εγγύηση.
Οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για την αξίωση προσφυγής βάσει του άρθρου 445a του BGB παραμένουν ανεπηρέαστες.

Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, η μόνη συμφωνία που ισχύει για την κατάσταση των προϊόντων είναι οι δικές μας λεπτομέρειες και οι περιγραφές του κατασκευαστή που περιλήφθηκαν στη σύμβαση, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για δημόσιες δηλώσεις του κατασκευαστή ή άλλες δηλώσεις διαφημίσεων. Εάν το παραδοθέν προϊόν είναι ελαττωματικό, αρχικά θα παρέχουμε στους επιχειρηματίες κατά την κρίση μας την εγγύηση εξαλείφοντας το ελάττωμα (Βελτίωση) ή παραδίδοντας ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα (Αντικατάσταση).

Οι ανωτέρω περιορισμοί και οι συντομοτεροι όροι δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης που προκλήθηκαν από εμάς, από τους νόμιμους αντιπροσώπους μας ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους

  • κατά παράβαση της ζωής, του σώματος ή της υγείας
  • σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παραβίασης του καθήκοντος καθώς και κακίας
  • σε περίπτωση παραβίασης των ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση της οποίας ο συμβαλλόμενος εταίρος μπορεί να επικαλεστεί τακτικά (βασικές υποχρεώσεις)
  • ως μέρος μιας υπόσχεσης εγγύησης, εφόσον έχει συμφωνηθεί
  • όσον αφορά το άνοιγμα του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης λόγω προϊόντων.

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν ισχύουσες πρόσθετες εγγυήσεις και τις ακριβείς συνθήκες τους βρίσκονται στο προϊόν και σε ειδικές σελίδες πληροφοριών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εξυπηρέτηση Πελατών:

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για ερωτήσεις, καταγγελίες και αντιρρήσεις τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 12:00 με τον αριθμό τηλεφώνου +49-40-78800985 καθώς και με e-mail στο info@kannabidioli.gr

9. Ευθύνη

Είμαστε πάντα υπεύθυνοι, χωρίς περιορισμό, για αξιώσεις που οφείλονται σε ζημιές που προκλήθηκαν από εμάς, από τους νόμιμους εκπροσώπους μας ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους

  • σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας,
  • σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παραβίασης του δασμού,
  • με υπόσχεση εγγύησης, εφόσον έχει συμφωνηθεί, ή
  • όσον αφορά το άνοιγμα του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης λόγω προϊόντων.

Σε περίπτωση παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση της οποίας μπορεί να βασιστεί κανονικά ο αντισυμβαλλόμενος, (Καθήκοντα Καρδινάλιου) με ελαφρά αμέλεια από εμάς, τους νόμιμους αντιπροσώπους μας ή τους αντιπροσώπους μας, η ευθύνη του ποσού περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία κατά τη σύναψη της σύμβασης, συνήθως πρέπει να αναμένεται με την εμφάνισή της. Παρεμπιπτόντως, οι απαιτήσεις αποζημίωσης εξαιρούνται.

10. Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS), διαθέσιμη εδώ https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και απρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

11. Τελικές διατάξεις

Είστε έμπορος κατά την έννοια του εμπορικού κώδικα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικού ταμείου δημοσίου δικαίου, είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ εμάς και εσάς τον τόπο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.